Анонси

 

Довідка про результати спеціальної перевірки

Назад

Додаток 3

Додаток 3
до Порядку

 

ДОВІДКА
про результати спеціальної перевірки щодо

_________________________, який (яка) претендує на зайняття посади
(прізвище, ім’я та по батькові)

_____________________________________________________________
(найменування посади та державного органу,
_____________________________________________________________
органу влади Автономної Республіки Крим
___________________________________________________________
чи органу місцевого самоврядування)

 

Відповідно до статей 56-58 Закону України “Про запобігання корупції” та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171, ______________________________________________________
                                                                                             (найменування державного органу,

________________________________________________________________________________
                      органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування)

 

організовано проведення спеціальної перевірки щодо __________________________________
                                                                                                                                    (прізвище та ініціали,

________________________________________________________________________________
                                       дата і місце народження особи, яка претендує на зайняття посади,

_______________________________________________________________________________,
                                пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування)

 

який (яка) зареєстрований (зареєстрована) за адресою _________________________________
________________________________________________________________________________
та фактично проживає за адресою __________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

 

Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів про освіту, вчені звання, наукові ступені, медичної довідки про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я, військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця, довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності), заяви, передбаченої частиною першою статті 6 Закону України “Про очищення влади”, копії інших документів ______________________________________________________________________
                                                                          (зазначаються в разі наявності)

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

 

Запити про надання відомостей про ______________________________________________
                                                                                                               (прізвище та ініціали особи)

надсилалися до __________________________________________________________________
                                                                               (найменування органів (підрозділів)

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

 

Для проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, подано до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”.

 

Інформації, що перешкоджає зайняттю ___________________________________________
                                                                                                                      (прізвище та ініціали особи)

посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком ______________________________________.
                                                                                                       (не виявлено або виявлено (зазначити необхідне)

 

____________________________________
(найменування посади керівника відповідного
структурного підрозділу державного органу,
органу влади Автономної Республіки Крим
чи органу місцевого самоврядування)

__________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

Назад