Анонси

 

Згода на проведення спеціальної перевірки

Назад

Додаток 1

Додаток 1

до Порядку

 

 

ЗГОДА
на проведення спеціальної перевірки

 

Я, ___________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)

_______________________________________________________________________________,
(дата і місце народження)

зареєстрований (зареєстрована) за адресою __________________________________________
________________________________________________________________________________
та фактично проживаю за адресою __________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків* _____________________________,
претендую на зайняття посади _____________________________________________________
(найменування посади

________________________________________________________________________________
та державного органу,

________________________________________________________________________________
органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування)

 

і даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому числі відомостей, поданих особисто.

 

____ ____________ 20__ р.

____________________
(підпис)

 

__________
* У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

Назад